Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Κατηγορίες Υποβολής Εργασιών

Οι εργασίες που θα υποβληθούν εντάσσονται  στις παρακάτω κατηγορίες:

Κάθε σύνεδρος μπορεί:

 • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του συνεδρίου
 • Να παρουσιάσει μία μόνο Ερευνητική Εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων Ερευνητικών Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές. Σε περίπτωση απόκλισης των κρίσεων, θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές  θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του  συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου, εφόσον οι συγγραφείς ή τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία ή ο συντονιστής της ομάδας έχουν εγγραφεί σε αυτό.

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση πρέπει:

 • Να αφορούν σε μελέτες που συνδέονται με τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Να εντάσσονται στις θεματικές του παρόντος συνεδρίου.
 • Να είναι γραμμένα με σαφήνεια και να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία (εφόσον πρόκειται για εμπειρικές έρευνες), τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
 • Να αναφέρονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εργασίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης, επισημαίνοντας τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία.

Οδηγίες για τη μορφή των κειμένων που θα υποβληθούν

α. Ερευνητικές Εργασίες

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δέκα (10) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι με υπογράμμιση.
 • Αφήστε μία σειρά και παραθέστε περίληψη (abstract) της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα σειρών, σε πλάγια γραφή (italics) και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο τουλάχιστον 16 pt ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt διάκενο μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας.
 • Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ2014, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2013

β. Αναρτημένες εργασίες / posters

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο τουλάχιστον 16 pt ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt διάκενο μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας.
 • Για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ2014, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επισημαίνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος  για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Υποβολή Ανηρτημένων Εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2013

γ. Ομάδες ανταλλαγών – Ομάδες εργασίας

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις (3 ) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους στόχους της ομάδας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί, βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο τουλάχιστον 16 pt ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του συντονιστή.
 • Για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ2014, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή Ομάδων Ανταλλαγών, Ομάδων Εργασίας: 15 Νοεμβρίου 2013

δ. Άλλες δραστηριότητες

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο τουλάχιστον 16 pt ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt διάκενο μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του συντονιστή της δραστηριότητας.
 • Για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ2014, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρόπος υποβολής

Για κάθε εργασία που θα αποσταλεί  για κρίση, θα πρέπει να υποβάλλονται:

 • Το αντίστοιχο Έντυπο Υποβολής Εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως το είδος της εργασίας και η θεματική ενότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι συγγραφείς επιθυμούν να κριθεί.
 • Το αρχείο με το κείμενο της εργασίας.

Στείλτε το έντυπο υποβολής και το αρχείο με την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: knikolantonakis@uowm.gr

Υποβολή Προτάσεων για Άλλες Δραστηριότητες: 15 Νοεμβρίου 2013

—————————————————————

Καλές Διδακτικές Πρακτικές

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις με τέσσερις (3-4 ) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, το όνομα / τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία θα εστιαστεί, τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητα της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης. Ακόμη, παραθέστε, αν υπάρχουν, κάποια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο τουλάχιστον 16 pt ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε με το επίθετο σας ή το επίθετο του συντονιστή αν είναι μια ομαδική εργασία.
 • Για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο ΕΝΕΔΙΜ2014, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Υποβολή Κειμένων για τις Καλές Διδακτικές Πρακτικές στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δείτε τις προσφορές των ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης προς τους συνέδρους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ιανουαρίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031