Θέμα συνεδρίου

«Τα Μαθηματικά στο Σχολείο και στην Καθημερινή ζωή»

Η διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών  μέσα στο σχολείο επηρεάζεται  πολύ από την καθημερινή ζωή. Αν δούμε  τα μαθηματικά ως ανθρώπινο δημιούργημα, όπως έλεγε ο Freudenthal, η καθημερινή ζωή εκτός από πεδίο έμπνευσης και εφαρμογής των μαθηματικών του σχολείου αποτελεί το κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο επηρεάζει πολλά θέματα διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα στη διδακτική των μαθηματικών, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου, αναπτύχθηκε σε θεματικούς χώρους όπως ο μαθηματικός γραμματισμός ή αριθμητισμός, η επίλυση προβλήματος, η μοντελοποίηση και οι νοεροί υπολογισμοί. Αναλύθηκαν και συνυπολογίστηκαν παράγοντες  σχετικοί με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές δομές που καθορίζουν τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν έννοιες όπως  «Δημοκρατία και Μαθηματικά», «Μαθηματικά για όλους» και η έρευνα επικεντρώθηκε σε ειδικές κατηγορίες ατόμων.

Επιπλέον, η κοινωνική και τεχνολογική  εξέλιξη προσέφερε νέα μέσα για  τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, όπως είναι οι ΤΠΕ, η λογοτεχνία, η ιστορία των μαθηματικών, κ.ά.

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

1ος άξονας: Μαθηματικός γραμματισμός ή αριθμητισμός και διδασκαλία των μαθηματικών. Προγράμματα σπουδών και εκπαίδευση ενηλίκων στα μαθηματικά.

2ος άξονας: Επίλυση προβλήματος. Μοντελοποίηση. Μαθηματικοποίηση. Νοεροί υπολογισμοί.

3ος άξονας: Επιρροή των κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Δημοκρατία και μαθηματικά.

4ος άξονας: Μαθηματικά για όλους. Ειδικές κατηγορίες ατόμων στη μάθηση των μαθηματικών.

5ος άξονας: Χρήση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων για τη διδασκαλία των μαθηματικών όπως: ΤΠΕ, λογοτεχνία, Ιστορία των μαθηματικών, κ.ά.

6ος άξονας: Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες